Vanaf 2018 scheiden we onze vastgoedactiviteiten

ine

Per 1 juli 2015 ging de nieuwe Woningwet in. Deze nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor woningcorporaties. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat de woningcorporaties zich richten op hun kerntaak.

daeb niet daeb

De eerste categorie is de kerntaak. Hiermee worden sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed, zoals gezondheidscentra en ontmoetingsruimten, bedoeld. Ook wel Diensten van Algemeen Economisch Belang, afgekort DAEB, genoemd. De tweede categorie betreft de overige activiteiten zoals het aanbieden van huisvesting in de vrije huursector en bedrijfsonroerend goed (winkelruimte onder een flatgebouw bijvoorbeeld). Dit noemen we niet-DAEB. Het veruit grootste deel van ons bezit bestaat uit sociale huurwoningen.

Welke opties hebben we?
Corporaties hebben de keuze tussen een administratieve scheiding en een juridische splitsing. Bij een administratieve scheiding blijven zowel  de sociale als de commerciële activiteiten in dezelfde Stichting. Bij een juridische splitsing worden de activiteiten in twee bedrijven gesplitst. Beide bedrijven blijven dan wel gewoon werken onder de naam Wonen Limburg. 

daeb niet daeb 2

Juridische splitsing heeft onze voorkeur
Wonen Limburg is van plan te kiezen voor een juridische splitsing. We zijn van mening dat deze keuze het beste past bij wat we willen bereiken in wijken en buurten. Daar hebben we twee redenen voor.

1. We zijn er óók voor mensen met een middeninkomen
Wonen Limburg wil er zijn voor huishoudens die niet zelfstandig in een thuis kunnen voorzien. Veruit onze belangrijkste doelgroep hierin zijn huishoudens met een laag inkomen. Wij bieden hen woningen aan met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens ( € 710,68). Maar ook huishoudens met een middeninkomen hebben onze steun nodig. Deze huishoudens vallen namelijk nogal eens tussen wal en schip. Zij komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning terwijl de huurprijzen van commerciële verhuurders vaak weer veel te hoog zijn. Ook voor een hypotheek voor een koophuis komt men vaak niet in aanmerking. Om ook deze mensen  betaalbaar te laten wonen, wil Wonen Limburg deels actief zijn én blijven in dat middensegment.

Daarnaast geloven wij in een mix van woningen en bewoners in wijken en buurten. Zodat een mooie dwarsdoorsnede van onze samenleving in de wijk ontstaat. Daardoor blijven wijken leefbaar en kleurrijk.

Een juridische splitsing maakt het ons gemakkelijker om samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten en zorgorganisaties. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de vraag naar woningen van mensen met een middeninkomen.
 
2. Transparant
De tweede reden om te kiezen voor een juridische splitsing is dat dit een duidelijker inzicht in investeringsstromen geeft dan een administratieve scheiding. Het maatschappelijke geld in de DAEB-tak blijft in de DAEB-tak. En kan dus niet voor commerciële doelen worden ingezet. De opbrengsten uit de (commerciële) niet-DAEB-tak kunnen echter wel ingezet worden voor DAEB-activiteiten.

Wat merken huurders van de splitsing?
Als huurder of woningzoekende merkt u in principe niets van een juridische splitsing. Het beleid van Wonen Limburg geldt voor zowel de DAEB als de niet-DAEB tak. Dus bijvoorbeeld alle regels die gelden bij een woningtoewijzing gelden bij beide bedrijfsonderdelen.

Wanneer vindt dit plaats?
Het voorstel voor een juridische splitsing wordt eind augustus voorgelegd  aan alle gemeentes waar Wonen Limburg werkzaam is en aan de Huurdersraad. Na verwerking van hun zienswijzen wordt het scheidingsvoorstel voor 15 december 2016 afgerond en ter goedkeuring aan minister Blok voorgelegd. Na akkoord van de minister gaan we in 2017 aan de slag met de implementatie van deze splitsing, zodat vanaf 1 januari 2018 de splitsing gerealiseerd is.

Rol van de Huurdersraad
Ter voorbereiding van het opstellen van de zienswijze laat de Huurdersraad zich door ons uitvoerig informeren. Wonen Limburg is gevraagd alle relevante informatie aan te leveren die voor het maken van de uiteindelijke keuze van belang is, zoals de financiële en juridische consequenties van de verschillende varianten en  de voor- en nadelen daarvan. Verder zijn er diverse overleggen gepland voor het geven van toelichtingen en beantwoorden van vragen. Naast het beoordelen van de consequenties kijkt de Huurdersraad  naar de volkshuisvestelijke effecten van de keuze van Wonen Limburg en uiteraard naar het belang van de huurders. Een belangrijk aspect waarop de Huurdersraad toeziet is de borging van de zeggenschap en invloed van de huurders bij de niet DAEB-tak in geval gekozen wordt voor een juridische scheiding.
Alleen als in voldoende mate tegemoet wordt gekomen aan de belangen van de huurders en aan de voorstellen van de Huurdersraad geeft de Huurdersraad een positieve zienswijze af op het scheidingsvoorstel. 

Vragen?
Heeft  u vragen over de zienswijze van de Huurdersraad? Neemt u dan contact op met uw lokale huurdersbelangenorganisatie. Op onze website vindt u de contactgegevens van de betreffende huurdersbelangenorganisaties. Voor overige vragen kunt u terecht bij Wonen Limburg via post@wonenlimburg.nl.

 

 

Uitgelicht

Zoeken