Voor ons visitatierapport 2012 - 2015 krijgen we een 7,5

Ingrid Bekker

Iedere 4 jaar wordt iedere woningcorporatie in Nederland beoordeeld op haar maatschappelijke prestaties. Dit wordt gedaan op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, ambities, het vermogen en de Governance Code. Zo leggen corporaties verantwoording af en kunnen zij hun prestaties verbeteren. In de 1e helft van 2016 vond onze 2e visitatie plaats: we kregen hiervoor een 7,5. De 1e visitatie liet een 6,9 zien. Op deze stijgende lijn zijn wij trots.

Deze 2e visitatie kijkt terug op de periode 2012 - 2015. De vorige visitatie besloeg de periode 2008 - 2011. We legden de rapportages naast elkaar en keken hoe onze ambities en bijbehorende prestaties zich ontwikkelden. Op de stijgende lijn en de score van 7,5 zijn we trots.

Wat deden we anders, beter?

Wat deden we met de aanbevelingen uit die vorige rapportage? De commissie gaf toen onder andere aan dat onze belanghebbenden het belangrijk vonden echt betrokken te worden bij het opstellen en invulling geven aan de opgaven. Door het opzetten van duidelijk account management geven belanghebbenden inmiddels aan dat zij beter betrokken worden bij de totstandkoming en realisatie van het beleid. Er is nu meer sprake van een eenduidig proces, inhoud en looptijd van de prestatieafspraken per gemeente.
Ook zien we dat we in het rapport gewaardeerd worden voor onze betrokkenheid en zichtbaarheid voor gemeenten en regio. We hebben ons de laatste jaren sterk gefocust op het vormen van een sterke provinciale organisatie. Tegelijkertijd hebben we ons sterk geprofileerd op lokaal niveau. Daar hebben we een gezonde balans in gevonden.

En zo hebben we meer adviezen opgevolgd of doorgezet, bijvoorbeeld het blijven inzetten op een verdere verlaging van de bedrijfslasten.

Samenwerking met de Huurdersraad

Onze Huurdersraad feliciteert ons in haar brief over onze prestaties van de laatste jaren ten opzichte van die bij de vorige visitatie. Een van de mooiste complimenten in het rapport is volgens het bestuur van de Huurdersraad: 'De manier waarop de organisatie in beweging is gebracht, de resultaten die het heeft opgeleverd en het feit dat dit in het externe functioneren geen nadelige gevolgen heeft gehad, krijgt van de visitatiecommissie veel bewondering en respect. De commissie heeft de overtuiging dat alle veranderingen van Wonen Limburg een sterke organisatie hebben gemaakt, die mede daardoor haar volkshuisvestelijke taak beter kan vervullen.'

Dit compliment betreft alle medewerkers van Wonen Limburg, aldus de Huurdersraad. Wij zijn blij dat de Huurdersraad in haar samenwerking met ons zoveel als mogelijk wil bijdragen aan de verdere verbeterpunten en prestaties van Wonen Limburg.

Visitatierapport 2012 - 2015

Leest u het visitatierapport Wonen Limburg 2012 - 2015 en de Bestuurlijke reactie op dit visitatierapport.

 

Uitgelicht

Zoeken