English

Ingrid Bekker

Voor het vertalen van tekst op onze website kunt u gebruiken maken van Google Toolbar. Met deze tool kunt u zelf tekstpagina's laten vertalen.
Ga naar de pagina die u wilt vertalen. Klik in Google Toolbar op 'vertalen'. Kies in de balk onder Google Toolbar een taal waarnaar u de pagina wilt vertalen.

It is possible to use Google Toolbar to view this website in English or another language. Please note that Google Toolbar will not supply a flawless translation, nevertheless it will give you a proper idea of our activities and approach.

If you have any questions, please feel free to contact us. Our telephone number: 088 - 3850800. Our e-mail: post@wonenlimburg.nl.

Uitgelicht

Zoeken