Eerste stap herontwikkeling Panningen Zuid

ine

Op 14 juli tekenden de gemeente Peel en Maas, De Zorggroep en Wonen Limburg een intentieovereenkomst om te komen tot de ontwikkeling van het braakliggende terrein Panningen Zuid.

tekenmoment

Een stap op weg naar een toekomstbestendige invulling van de genoemde locatie. Met als einddoel een hoogwaardig groene woonomgeving waar wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waarbij nadrukkelijk ook de relatie met de omliggende wijken wordt gelegd. Partijen geloven in de kracht van samenwerking en voelen zich afzonderlijk en samen verantwoordelijk om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaves van nu en van de toekomst.  

De locatie
Op de locatie stonden tot een tijd terug basisschool Panningen-Zuid en verpleeghuis De Wietel. Zowel de basisschool als het verpleeghuis zijn gesloopt. De gebouwen aan de JF Kennedylaan 90 en 94 bestaan nog, maar zijn niet toekomstbestendig en worden daarom meegenomen in de planontwikkeling. Zowel de gemeente als De Zorggroep zijn eigenaar van de percelen (en gebouwen) die onderdeel uitmaken van de ontwikkellocatie. Wonen Limburg is ook aanwezig met bestaande gebouwen in het gebied en is vanwege de maatschappelijke opgave en als beoogd afnemer van woningen partner in de planontwikkeling. 

Noodzaak tot herontwikkeling
Wethouder Rob Wanten, wethouder fysieke leefomgeving en wonen is verheugd dat er nu beweging komt in de invulling van Panningen Zuid: “De behoefte aan betaalbare woningen - waaronder sociale huur – is groot in Peel en Maas. Dat geldt zeker in Panningen. In onze prestatieafspraken met de woningcorporaties (waaronder Wonen Limburg) hebben we vastgelegd dat we de komende jaren inzetten op versnelling in de opgave voor sociale huur. Verder heeft de gemeente de locatie als ontwikkellocatie opgenomen in de woningbouwprogrammering. Dit alles toont de noodzaak om met de herontwikkeling van de locatie aan de slag te gaan.” Wethouder Anget Mestrom, wethouder vitale gemeenschappen, zorg en ondersteuning, sportbeleid en gemeenschapsaccommodaties vult aan: “Ik zie straks een nieuwe wijk voor me, die aansluit op de omliggende wijken. Een wijk waar mensen samen goed wonen, elkaar ontmoeten en zorgen voor elkaar. In deze omgeving is ruimte voor jong en oud, voor vitale mensen en voor mensen met een hulpvraag. De kennis en ervaring in deze samenwerking gaat ons helpen. Want de inrichting en de indeling van de wijk is minstens zo belangrijk als de woningen die er komen.”

Vitale wijk
Het is een gegeven dat mensen steeds langer zelfstandig in hun eigen huis (moeten) blijven wonen. Daarnaast is in de planontwikkeling aandacht voor zorgen voor elkaar, inzet op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid én positieve gezondheid. Dit laatste sluit perfect aan op de insteek van het Piuspark. Een initiatief dat vanuit de gemeenschap tot stand is gekomen en waarin meer dan 30 partners deelnemen en dat zich inzet voor een optimaal woon-, werk- en leefklimaat in Peel en Maas. Alle drie de partijen zijn partner in Piuspark en zoeken hiermee uitdrukkelijk de verbinding. Het ontwerp moet straks goed aansluiten op de gebiedsvisie van Piuspark, waar Panningen Zuid onderdeel van uitmaakt.
Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur van De Zorggroep: “Wat betreft de zorg liggen er uitdagingen voor de toekomst. Voor ons als zorgorganisatie is het daarom van belang dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar de wijze waarop zorgverlening op een logische manier geïntegreerd kan worden in de woningen, omgeving en gemeenschap. Denk hierbij aan het ontwerp van de woningen en woonomgeving, het toepassen van technologie achter de voordeur, en door gebruik te maken van en afstemming te zoeken met de faciliteiten en cohesie in de buurt. Dat leidt tot een vitale wijk, waar we met elkaar aan de lat staan voor zorg, niet alleen wij maar zeker en vooral ook de informele zorg.”  

Heldere uitgangspunten
De precieze invulling van de locatie is nog niet bekend. Het resultaat van deze intentieovereenkomst moet straks een blauwdruk van het gebied zijn. En een overeenkomst met meer concrete afspraken naar realisatie. 
Wel zijn een aantal uitgangspunten al helder. Marty van Dam, directeur Mens & Maatschappij van Wonen Limburg, ondersteunt deze uitgangspunten: “Bij het ontwerp van de nieuwe woonomgeving is een goede variatie van woningtypes en doelgroepen belangrijk, waarbij betaalbaarheid, zowel in het koopsegment als in de (sociale) huur een belangrijke rol speelt. Datzelfde geldt ook voor flexibiliteit; ontwerpen moeten passen bij de behoefte. Bij de inrichting van het gebied spelen sociale duurzaamheid en sociale veiligheid een belangrijke rol. We koersen samen af op een duurzame ontwikkeling waarbij ook voldoende ruimte wordt geboden om in te spelen op de klimaatopgaves. Het mooie van locaties als deze in een kern als Panningen is dat alle relevante voorzieningen bereikbaar zijn op een acceptabele afstand. Het slim bundelen en waar mogelijk meervoudig gebruik van ruimte is een groot goed.”

De drie partijen koersen op start bouw in 2024, waarbij het mogelijk zo is dat het project in fases wordt uitgevoerd. Hoe de buurt, belanghebbenden, potentiële bewoners en netwerkpartners met expertise te betrekken, wordt later in een projectplan beschreven. 

Uitgelicht

Zoeken