Convenant vroegsignalering huurschulden

esther

Wonen Limburg, woningbouwvereniging St. Joseph, Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert hebben maandag 13 februari het convenant 'vroegsignalering' ondertekend. Hiermee willen de partijen samenwerken om het aantal huurachterstanden in Weert flink te verminderen.

Weert

Het doel van het convenant is huurders van Wonen Limburg en Woningstichting Sint Joseph die kampen met betalingsachterstanden in een vroeger stadium te signaleren. Deze huurders ontvangen vervolgens passende ondersteuning bij hun financiële en eventuele andere problematiek.

Aanpak
Om te voorkomen dat schulden oplopen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in gesprek te komen met huurders. De verhuurders geven vanaf 1 maart maandelijks aan de gemeente door welke huurders een huurachterstand hebben van twee maanden of meer. Huurders worden hierover geïnformeerd. Wonen Limburg blijft overigens ook gewoon haar eigen acties uitvoeren in geval van huurachterstand, zoals telefonisch contact en op huisbezoek gaan. Op deze manier proberen we via verschillende wegen verdergaande problemen te voorkomen. 

Huurders met betalingsachterstanden en een uitkering via de Participatiewet ontvangen direct een uitnodiging voor een gesprek met een regisseur Schulddienstverlening en een regisseur Participatie. Om verdere huurachterstanden te voorkomen zal daarnaast de huur worden ingehouden op de lopende uitkering. Huurders met betalingsachterstanden die geen uitkering ontvangen via de Participatiewet worden doorgeleid naar het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).

Gemeente en AMW inventariseren de problematiek en ondersteunen huurders waar mogelijk. Indien noodzakelijk schakelen zij hulp in van andere deskundigen.
Huishoudens met minderjarige kinderen krijgen prioriteit. Armoede heeft immers een grote impact op het welzijn en de kansen van kinderen.

Privacy
Bij de voorbereiding van de nieuwe werkwijze is uitvoerig onderzocht hoe de privacy van de huurders geborgd kan worden. In het convenant is opgenomen welke convenantpartner welke gegevens uitwisselt en met welk doel. Gemeente Weert is eindverantwoordelijke van het convenant en meldt het convenant ook aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als extra waarborg werken de convenantpartners met een beveiligd systeem. Dat is speciaal ontworpen voor een juridisch correcte manier van gegevensuitwisseling.

 

 

Foto bovenin, van links naar rechts:
De heer G. Peeters, bestuurder bij Wonen Limburg.
De heer P. Sebregts, directeur-bestuurder Woningstichting St. Joseph.
Mevrouw M.P.C. Pirson, directeur-bestuurder van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.
Wethouder M. van den Heuvel, gemeente Weert.

 

 

Uitgelicht

Zoeken