De Raad van Commissarissen en het Bestuur

Ingrid Bekker

"Toezicht, belangenbehartiging en advies goed geregeld"
De Raad van Commissarissen (RvC) is toezichthouder, raadgever en belangenbehartiger voor het bestuur van de organisatie. Bij Wonen Limburg doen we hier niet geheimzinnig over. Wij geven u graag inzicht in de gang van zaken.


Ons bestuur bestaat uit Wim Hazeu en Ger Peeters. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen;
  • de strategie
  • de financiering
  • het beleid
  • de resultatenontwikkeling
  • het beleid ten aanzien van deelnemingen van Wonen Limburg

Het bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).

Taken RVC

De RvC is toezichthouder, raadgever en belangenbehartiger tegelijk. De RvC heeft de functie van onafhankelijk adviseur. Vanuit die positie kijkt hij naar de samenhang in de organisatie. Voor de RvC is de Strategische Koers 2017-2021 een belangrijk toetsingskader. Want hierin staat op welke doelgroepen wij ons richten. En wat de opgaven en activiteiten zijn die wij voor de komende jaren willen ontplooien. Om zo onze brede doelgroep goed, betaalbaar en prettig te laten wonen. In een huis en een buurt die samen een thuis vormen.

Profiel en samenstelling RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) kent een profielschets voor zijn omvang en samenstelling. Daarin hielden we rekening met de aard van Wonen Limburg en haar activiteiten, maar ook met de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. De omvang en samenstelling van de RvC is ook vastgelegd in de - door de rijksoverheid goedgekeurde - statuten. Voor de werving van nieuwe RvC-leden stellen we telkens een op die vacature afgestemde profielschets op.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Mevrouw M.E.J. Caubo (voorzitter)
Mevrouw I. Koopmans (vice-voorzitter)
De heer J.T. Coppus (lid)
Mevrouw T. J. Houbiers (lid)
De heer P.H.M. Smeets (lid)
De heer H. Stellingsma (lid)

De aandachtsgebieden per Raadslid

Auditcommissie: de heer Coppus en de heer Stellingsma.
Huurdersorganisaties: mevrouw Houbiers en de heer Smeets.
Raad van Medezeggenschap: mevrouw Caubo en mevrouw Koopmans.

Nevenfuncties van Raadsleden

In dit overzicht leest u de hoofd- en nevenfuncties van de Raadsleden.

Rooster van aftreden

Juli 2019 Aftreden de heer Coppus.
 De heer Coppus is per 1 juli 2011 benoemd bij Wonen Limburg, herbenoeming heeft plaatsgevonden per 31 juni 2015.

Juli 2019 Aftreden mevrouw Houbiers (huurderscommissaris).
 Mevrouw Houbiers is per 1 juli 2011 benoemd bij Wonen Limburg, herbenoeming heeft plaatsgevonden per 31 juni 2015.

Juli 2021 Aftreden de heer Smeets (huurderscommissaris).
 De heer Smeets is per 1 juli 2013 benoemd bij Wonen Limburg en herbenoeming heeft plaatsgevonden per 1 juli 2017.

Juli 2021 Aftreden de heer Stellingsma.
De heer Stellingsma is per 1 juli 2017 benoemd bij Wonen Limburg en kan worden herbenoemd in 2021.

Juli 2021 Aftreden mevrouw Koopmans.
Mevrouw Koopmans is per 1 juli 2013 benoemd bij Wonen Limburg en herbenoeming heeft plaatsgevonden per 1 juli 2017.

Juli 2021 Aftreden mevrouw Caubo.
Mevrouw Caubo is per 1 juli 2017 benoemd bij Wonen Limburg en kan worden herbenoemd in 2021.

Werken met reglementen

Welke werkwijze hanteert de RvC? Hoe gaat de RvC om met het bestuur? Wat zijn de regels voor de Auditcommissie? Hoe is de samenstelling van de Selectie- en remuneratiecommissie?
Dit is allemaal vastgelegd in onderstaande reglementen:

Reglement Raad van Commissarissen
Bestuursreglement
Reglement Auditcommissie
Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
Taken en bevoegdheden Rvc - Bestuur

RvC: meer informatie

Meer informatie over de RvC, bijvoorbeeld over de beloningen en beoordelingen, vindt u in ons jaarverslag.

Uitgelicht

Zoeken